Onderzoek naar de toegankelijkheidsproblematiek voor personen met een verstandelijke handicap

Beschrijving

rapport onderzoek toegankelijkheid verstandelijke handicap

Met de steun van Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. Mieke Vogels, voerde het adviesbureau toegankelijke omgeving, onder het promotorschap van IPW vzw, in 2000 een onderzoek uit naar de problematiek van toegankelijkheid voor personen met een verstandelijke handicap.

Doelstelling project

Met dit project werd nagegaan welke belemmeringen mensen met een verstandelijke handicap ondervinden op het vlak van toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare infrastructuur.
De doelstelling was tweevoudig:
· Het in kaart brengen van de problemen van de doelgroep
· Het formuleren van eventuele oplossingen
Dit onderzoeksrapport wou een aanzet betekenen om binnen het ontwerp van de gebouwde omgeving rekening te houden met een aantal problemen en eisen die eigen zijn aan de doelgroep.

Probleemstelling

De toegankelijkheidseisen van de groep van personen met een verstandelijke handicap is een materie waarover tot op heden weinig informatie en literatuur rond bestaat en waarrond  weinig onderzoek werd verricht. Wanneer we spreken van de groep van mensen met een verstandelijke handicap is het reeds veel minder duidelijk wat deze groep mensen verwacht van een toegankelijke omgeving of welke voorzieningen er moeten getroffen worden opdat ze zo zelfstandig mogelijk in deze maatschappij kunnen functioneren en deelnemen.

Motivering voor het gelijke kansenbeleid

Bij de adviesverlening wordt het principe gehanteerd om adviezen te formuleren die rekening houden met alle doelgroepen. Dit past in het kader van inclusief beleid alsook in de context van gelijke kansen voor iedereen. De toegankelijkheidseisen van sommige gebruikers zijn reeds goed gedefinieerd. We denken hierbij vooral aan rolstoelgebruikers, blinde, slechtziende, dove en slechthorende personen. Om het principe van inclusieve adviesverlening volledig te respecteren is er noodzaak aan onderzoek. Mensen met een verstandelijke handicap falen immers bij hun sociaal-maatschappelijk functioneren, niet omdat zij een verstandelijke beperking hebben maar omdat de samenleving waarvan zij deel uitmaken in onvoldoende mate aansluit op hun reële mogelijkheden en beperkingen.

Methodiek van het onderzoek

· in kaart brengen van de doelgroep
· contacten opbouwen met verenigingen van en voor mensen met een verstandelijke handicap
· inventarisatie van de problemen
- literatuuronderzoek
- interviews bij de doelgroep/ verenigingen van en voor mensen met een verstandelijke handicap
- checking/ observatie
- bundelen van de gegevens tot een onderzoeksrapport

Rapport

Het onderzoeksrapport werd opgesplitst in 3 delen: in het eerste deel werd de doelgroep besproken, in het tweede deel werd ingegaan op de toegankelijkheidsproblematiek van de doelgroep, in het derde deel werd er dieper ingegaan op het gebruik van pictogrammen.
1. Om de doelgroep nader te kunnen bepalen is er een bestudering geweest van de bestaande literatuuur.
2. Om enigszins zicht te krijgen op de problematiek van toegankelijkheid voor personen met een verstandelijke handicap vanuit een praktijkaanpak, i.p.v. een zuiver theoretische beschouwing, is binnen het exploratieonderzoek gebruik gemaakt van 2 methoden:
- bevraging van vertegenwoordigers uit de sector aan de hand van niet-gestructureerde interviews;
- checking/observatie tijdens enkele bezoeken aan openbare gebouwen.
Op basis van deze niet-gestructureerde interviews, voorgaande observatiegegevens en theoretische inzichtpunten uit de literatuur kwamen we tot een opsomming van knelpunten.
3. Tenslotte hebben we een uitgebreide studie gemaakt van bestaande pictogrammen en hun leesbaarheid/begrijpbaarheid voor personen met een verstandelijke handicap.

Projectopdrachtgever:
IPW vzw

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gemeenschap

Begindatum :
01 Februari 2000

Einddatum:
19 Maart 2001