Toegankelijkheid van de bebouwde omgeving in Vlaanderen: een verkennende studie

Beschrijving

Opzet

In het kader van het Gelijkekansenbeleid in Vlaanderen heeft Mevrouw Brigitte Grouwels, toenmalig Vlaams minister voor Brusselse aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, het startschot gegeven voor een gecoördineerde uitbouw van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen. Met een verkennend onderzoek wilde ze in kaart brengen hoe het zat met de fysieke toegankelijkheid in Vlaanderen en hoe er op een gecoördineerde en gestructureerde manier kon gewerkt worden aan een integraal toegankelijke omgeving.

Er werd een stuurgroep opgrericht, voorgezeten door Minister Grouwels om dit onderzoek mee gestalte te geven. Deze was samengesteld uit afgevaardigden van

  • het Kabinet van het Ministerie van Gelijkekansenbeleid
  • de Administratie van Gelijkekansenbeleid
  • de Vereniging van Vlaamse Provincies
  • de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
  • het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een handicap
  • het Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen (TOV)

Opdracht

De opdracht voor een uitgebreid onderzoek werd gegeven aan het Toegankelijkheidsbureau vzw en het Integratieproject voor Personen met een handicap regio Waasland vzw (I.P.W.). In de vorm van een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties werd vastgelegd dat IPW eindverantwoordelijke zou zijn voor het luik ‘Situatieschets van de regelgeving en beleidsinitiatieven’. Voor het deel ‘Toegankelijk Vlaanderen: wie doet wat?' nam het Toegankelijkheidsbureau de eindverantwoordelijkheid op zich. Over deze onderzoeksluiken was permanent en nauw overleg tussen de beide organisaties.

Wetgeving

In het ruim 200 pagina’s tellende eindrapport werd eerst een gedetailleerde inventaris opgemaakt van de bestaande wetgeving in Vlaanderen en internationaal en van de reeds lopende initiatieven rond toegankelijkheid in de zeven Vlaamse departementen. Knelpunten en lacunes werden gedetecteerd en er werden bovenop de besluiten ook al een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd.

Onderzoek

Vervolgens werden de resultaten weergegeven van de enquêtes die gevoerd werden bij de verschillende provincies, steden en gemeenten, hogescholen, architectenverenigingen en private organisaties, en werden voorstellen gedaan die kunnen leiden tot de structurele inbedding van toegankelijkheid. De doelstelling van dit onderzoeksluik was tweeledig, namelijk een inhoudelijke analyse van de ervaring en werking van initiatieven die actief zijn op vlak van toegankelijkheid in Vlaanderen (wie doet wat en hoe?) en een onderzoek naar de nood aan ondersteuning en coördinatie op verschillende overheidsniveaus en in de private sector.

Adviesverlening

Beide organisaties, IPW vzw en Toegankelijkheidsbureau vzw, schetsten eveneens hun eigen ervaringen en methodiek van advisering, om van daaruit te komen tot een gemeenschappelijke methodiek en een aantal kwaliteitseisen waaraan adviesverlening moet voldoen.

Sensibilisering

Tenslotte werden er ook enkele voorstellen geformuleerd voor Vlaamse sensibiliseringsacties.

Projectopdrachtgever:
Gelijke Kansen in Vlaanderen

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gewest

Projectpartner:
Toegankelijkheidsbureau vzw

Begindatum :
02 November 1998

Einddatum:
31 Augustus 2001