Gidsen aan personen met een handicap Lessenpakket

Beschrijving

Gelijke Kansen

Iedereen, onafgezien van zijn of haar handicap, afkomst, verstandelijk functioneringspeil,...heeft recht op deelname aan de maatschappij. Vele personen met een handicap willen in hun vrije tijd culturele voorzieningen bezoeken. Tijdens deze bezoeken willen zij een rondleiding krijgen door een gids die hun eigen taal spreekt en/of rekening houdt met hun beperking(en).

Probleemstelling

Bestaande gidsenopleidingen houden niet of slechts gedeeltelijk rekening met het doelpubliek van personen met een handicap. In de gidsenopleiding dient meer aandacht besteed te worden aan de specifieke problemen/ beperkingen die een bepaalde doelgroep met zich mee brengt.

Doelstellingen

De noodzaak en het belang aantonen van een aanvullend lessenpakket binnen de bestaande gidsenopleiding en dit lessenpakket ook effectief ontwerpen.

De gidsen dienen niet enkel kunsthistorisch gevormd te zijn en hun wetenschappelijke kennis over te brengen aan een publiek. Tijdens een rondleiding dienen de gidsen de gesproken taal en de lichaamstaal aan de doelgroep aan te passen én de sociale vaardigheden te bezitten die aanleunen bij het referentiekader van de doelgroep. Bezoekers hebben een behoefte aan een gids die hun eigen taal spreekt en/of rekening houdt met hun specifiek beperking(en). 

Het lessenpakket

Het uiteindelijke doel van dit project was een aanvullend lessenpakket samen te stellen, waarin concreet wordt voorgesteld hoe men moet gidsen aan personen met een handicap. In dit lessenpakket dient aangeleerd te worden dat het individu centraal moet staan tijdens een rondleiding en niet de wetenschappelijke kennis.

Beoogde en bereikte resultaten

De meeste doelstellingen zijn gehaald zoals geformuleerd bij de aanvraag. Vanuit een bestudering van het museumgebeuren en de concrete bezoeken en  gesprekken met verantwoordelijken, is het rapport samengesteld. Contacten met gebruikers en vroegere ervaringen (project historische gebouwen) hebben uiteindelijk bijgedragen tot de samenstelling van het lessenpakket.

Het lessenpakket kan gehanteerd worden als een draaiboek met verschillende lesvoorbeelden. Centraal staat de kennismaken met het doelpubliek. Om een museum in te richten is het cruciaal uw publiek te kennen. Daarnaast zijn er enkele praktische richtlijnen om het leren voor het doelpubliek aangenaam en doeltreffender te maken. De fysieke toegankelijkheid is een basisnoodzakelijkheid, vandaar de richtlijnen terzake. Dit laatste stond niet vermeld bij aanvraag maar was ons inziens noodzakelijk om het geheel af te maken.

Dit lessenpakket kan gehanteerd worden in elke opleiding van gidsen. Niettegenstaande willen wij opmerken dat verenigingen best betrokken worden als gastdocent en dat zij in eerste instantie dit lessenpakket gebruiken als leidraad.

Projectopdrachtgever:
Gelijke Kansen in Vlaanderen

Subsidierende instantie:
Vlaamse Gemeenschap

Begindatum :
01 September 2001

Einddatum:
31 Mei 2002