Toegankelijkheid van de Oostvlaamse sporthallen en zwembaden

Beschrijving

Op vraag van de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we een aantal sportinfrastructuren onderzocht op toegankelijkheid en de resultaten gebundeld in een brochure.

project zwembaden en sporthallen

Doelstelling

Sport voor mensen met een handicap, in de provincie Oost-Vlaanderen, stimuleren.

Welke sportaccommodaties?

Iedere gemeente werd gevraagd om elk één sporthal en/of zwembad aan te wijzen.  Deze gebouwen werden gecontroleerd op toegankelijkheid met een checklijst (zie verder).  We hebben in enkele gemeenten/steden de sportinfrastructuur niet kunnen onderzoeken wegens verbouwingswerken/plannen.

Methodiek

Het checken van de sporthallen en zwembaden in de provincie Oost-Vlaanderen gebeurde aan de hand van een zelf opgestelde checklist. De sportinfrastructuren werden gecheckt door twee toegankelijkheidsadviseurs van ato.

De checklist

De checklist, die 46 pagina's telt, werd opgemaakt door ato en overloopt in chronologische volgorde 41 te checken items. Om de overzichtelijkheid van de brochure te garanderen zijn een aantal items samengevoegd, zonder dat de informatie van het item daardoor verloren gaat. Deze samenvoeging resulteerde in 19 items voor sporthallen en idem voor zwembaden.

De doelgroep

In de checklist zijn 4 hoofddoelgroepen opgenomen:

  1.  personen met visuele beperkingen, samengesteld uit blinde en slechtziende personen
  2. personen met auditieve beperkingen, samengesteld uit dove en slechthorende personen
  3. personen met motorische beperkingen, samengesteld uit rolstoelgebruikers en slechtgaande personen
  4.  personen met verstandelijke beperkingen, samengesteld uit personen met een verstandelijke handicap

Beoordelingscriteria

Bij het opstellen van de criteria is er van uitgegaan dat een gebouw of ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn, zonder uitzondering.  Daarom willen we erop wijzen dat, ook al wordt de hoogste norm niet behaald, een accommodatie toch toegankelijk kan zijn voor een aantal personen.  Immers elke beperking of handicap is verschillend. Afhankelijk van de mogelijkheid tot stappen, de steunfunctie, de kracht en de conditie van een persoon zullen minder strenge normen volstaan.

Toegankelijkheids- en bereikbaarheidsniveau

Er is bewust voor gekozen om een sportaccommodatie niet in zijn geheel als toegankelijk of ontoegankelijk te quoteren. Deze keuze werd gemaakt om te vermijden dat een bepaalde sportaccommodatie die over de gehele lijn slecht scoort een zelfde quotatie zou krijgen als een accommodatie die over de gehele lijn goed scoort, maar op één item een onvoldoende haalt. Om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen nuanceren werd de keuze gemaakt om een toegankelijkheidsniveau toe te kennen per item en per doelgroep. De niveaus zijn gekoppeld aan welbepaalde criteria, gebaseerd op internationale normen en maten van toegankelijkheid.

Per item van de sportaccommodatie wordt er een toegankelijkheidsniveau van 0 t.e.m. 3 toegekend.

We hebben geopteerd voor de volgende niveaus:

Niveau 0
Beperkt toegankelijk: Personen met een handicap kunnen helemaal niet zelfstandig gebruik maken van de infrastructuur en met hulp zullen er zich nog problemen voordoen.

Niveau 1
Toegankelijk met hulp: personen met een handicap kunnen niet zelfstandig gebruik maken van de infrastructuur, zij moeten iemand aanspreken om hen te helpen.

Niveau 2
Zelfstandig toegankelijk: personen met een handicap kunnen zelfstandig gebruik maken van de volledige infrastructuur, zij het dat sommige punten nog toegankelijker kunnen gemaakt worden.

Niveau 3
Comfortabel zelfstandig toegankelijk: volledig toegankelijk voor personen met een handicap, hier moet in principe niets verbeterd worden.

De publicatie

Het was de bedoeling om zo veel mogelijke nuttige informatie mee te geven over de toegankelijkheid van de sportaccommodaties. Door het raadplegen van deze publicatie kan ieder voor zich, afhankelijk van zijn of haar beperking, uitmaken of een bepaalde sportaccommodatie toegankelijk is of niet. De publicatie en de lay-out van de brochure werd verzorgd door de provincie Oost-Vlaanderen, Coördinatiecel Aangepast Sporten. ato tekende wel de grote lijnen uit voor de lay-out.

U kan de brochure bestellen bij de Provincie Oost-Vlaanderen via deze link.

Projectopdrachtgever:
Provincie Oost-Vlaanderen, Coördinatiecel Aangepast Sporten

Subsidierende instantie:
Provincie Oost-Vlaanderen

Projectpartner:
Provincie Oost-Vlaanderen

Begindatum :
23 Augustus 2000

Einddatum:
28 Februari 2001