Steunpunten Toegankelijkheid

Beleidsstructuren

Het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid (VST)

De coördinatie van het toegankelijkheidsbeleid in Vlaanderen behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen en wordt uitgevoerd binnen het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid. Dit steunpunt heeft de opdracht de brede en vaak versnipperde toegankelijkheidswerking te coördineren en uniform te maken en de Vlaamse regering en haar diensten in hun concrete beleid op eenduidige wijze te ondersteunen, te adviseren en te stimuleren.

Tot het concrete takenpakket van het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid behoren:

 • sensibilisatie: het overtuigen van de Vlaamse regering en haar diensten van de noodzaak van een gericht beleid inzake toegankelijkheid, het uitdragen van de integrale visie op de
 • toegankelijkheidsproblematiek en het opstarten en structureel verankeren van nieuwe, innoverende projecten in samenwerking met het middenveld;
 • centrale informatieverzameling: het verzamelen, ontsluiten, afstemmen en ter beschikking stellen van de gebruikersdeskundigheid en expertise inzake toegankelijkheid, alsook van alle overheidsinitiatieven en initiatieven van het middenveld;
 • signaalfunctie: het signaleren van nieuwe mogelijkheden op het terrein en het rapporteren aan de beleidsmakers en andere actoren over bereikte resultaten, vastgestelde knelpunten en nog te realiseren doelstellingen en aanpassingen;
 • netwerking: het creëren van overlegplatforms en het uitbouwen van een netwerk tussen de verschillende beleidsdomeinen ter optimalisering van de samenhang in het beleid, het ontwikkelen van instrumenten - in samenwerking met het middenveld - ter ondersteuning en stimulering van een integraal Vlaams toegankelijkheidsbeleid.

Link naar website Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid.

 

De Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid (PST’s)

Om de essentiële samenwerking en dialoog tussen de verschillende disciplines en doelgroepwerkingen te verbeteren werden in de schoot van het Vlaams steunpunt vijf Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid opgericht. Elk Provinciaal Steunpunt werkt actief samen met een technisch adviesbureau en koppelt hieraan een platform van gebruikersorganisaties waarin alle types van handicap zijn verenigd.

Tot de taken van de provinciale steunpunten behoren:

 • de coördinatie van de intermediaire toegankelijkheidswerking en het bevorderen van de dialoog om aldus versnippering en overlapping te beperken en informatie en kennis uit te wisselen;
 • het verzamelen en registreren van informatie bestemd voor het grote publiek, de eigen en lokale besturen en het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid;
 • het uitoefenen van een beleidsmatige signaalfunctie naar het Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid;
 • de ondersteuning en sensibilisatie van eigen en lokale besturen.

De Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid verzamelen informatie en ervaringsdeskundigheid uit vaak wijd verspreide bronnen om deze vervolgens te kanaliseren naar de uiteindelijke opdracht die door de technische adviesbureaus wordt uitgevoerd. Op die manier creëren de provinciale steunpunten ook nog een essentieel draagvlak voor de werking van het overkoepelend Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid. Deze steunpunten vullen hun ondersteunende opdracht naar de lokale besturen zelf concreet in.

Hun activiteiten kunnen algemeen worden gevat in vijf grote luiken:

 1. financiële ondersteuning voor de uitbouw van een lokaal toegankelijkheidsbeleid;
 2. vorming van lokale ambtenaren en actoren in het werkveld;
 3. informatieverstrekking;
 4. toegankelijkheidsonderzoeken
 5. ondersteuning in gemeentelijke beleidsvoorbereiding.

Per provincie worden eigen accenten gelegd. Hieronder geeft ieder steunpunt je aan de hand van concrete acties een idee over haar aanbod naar de lokale besturen. Voor meer uitgebreide informatie neem je best contact met de verantwoordelijke van het steunpunt in jouw provincie.

Link naar Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Oost-Vlaanderen.